Trang chủ

500

Tổng số đại biểu

71

Chưa phát biểu với tư cách ĐBQH

346

Số lần chất vấn

8125

Số lần phát biểu

Sơ đồ số lần phát biểu của các đại biểu quốc hội